Om Cuviva

Vår vision: Demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.

Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag som utvecklar e-hälsolösningar. Med fokus på multisjuka och sköra äldre vill vi möjliggöra nya, proaktiva arbetssätt i vård och omsorg – med ökad trygghet, högre vårdkvalitet och bättre vårdekonomi som resultat. Vår vision går ytterst ut på att bryta människors utanförskap och otrygghet, och bidra till att även de mest vårdbehövande känner sig inkluderade och sedda. På så vis vill vi bidra till långsiktigt hållbar vård och omsorg.

Så skapar vi värde.

Vår idé om digitalisering med hjärta och hjärna vilar på fem fundament som alla är lika viktiga när vi utvecklar, lanserar och implementerar Cuvivas e-hälsolösningar.

  • KVALITET. Avser alla aspekter av kvalitet. Från kvaliteten i våra processer och lösningar, till förbättrad kvalitet i varje del av vårdkedjan som vi påverkar.
  • TRYGGHET. Vår syn på trygghet inkluderar vård- och omsorgstagaren, liksom all personal och beslutsfattare som ansvarar för individens hälsa och välbefinnande.
  • NÄRHET. Närhet är motsatsen till utanförskap och isolering. Genom digitalisering med hjärta och hjärna får vi individer att känna sig inkluderade, sedda och trygga.
  • ARBETSMILJÖ. Våra lösningar ska vara ett flexibelt och anpassningsbart stöd som hjälper vård- och omsorgsgivare att snabbare förverkliga nyskapande, hållbara arbetsmodeller. Framtidens vård och omsorg, redan idag.
  • RESURSEFFEKTIVITET. Riv stuprören, släpp in samordning och effektivitet. Och kringgå komplexiteten genom att börja där behoven är som störst – hos de multisjuka och sköra äldre. Det är där vi verkligen kan göra skillnad.

Förflyttningen av svensk vård kan bara ske på ett sätt: Tillsammans.

Cuvivas lösning bevisar att belastningen på vården kan minskas, samtidigt som individens upplevelse av närhet och kontakt med vården ökar på ett högst väsentligt sätt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att digitaliseringen är en del av en utvecklingskedja som kan kräva omtag i verksamheten för att komma till sin rätt. Men genom att starta hos de mest vårdkrävande patienterna har Cuviva visat att det går att få igång en förändring som genom relativt små insatser har potential att ge stora effekter i termer av vårdkvalitet, vårdekonomi och patienttrygghet. Allt i ett vård- och omsorgslandskap där en digital plattform som Cuviva – redan idag – gör det möjligt för olika huvudmän att samordna sina insatser till förmån för patient, vårdpersonal, verksamhet och samhället i stort.

Case: Från förstudie till resultat på bara 6 månader.

Borgholms Hälsocentral, under ledning av verksamhetschef Åke Åkesson, har blivit rikskänd för Borgholms-modellen – en nyskapande modell för framtidens primärvård. I modellen ingår Hemsjukhuset vars syfte är att flytta ut vården till patienter i hemmet, på patienternas egna villkor. Hemsjukhuset skulle digitaliseras och valet av system föll på Cuviva som redan var anpassat för sköra äldre, och förberett för att knyta ihop flera olika huvudmän. Våren 2018 initierades behovsanalysen och strax före sommaren inleddes en pilot med 17 hjärtsviktspatienter där den äldsta är 95 år. Det övergripande syftet med piloten var att testa och utvärdera nyttan och värdet med hem-monitorering.

Omdömena från både patienter och vårdpersonal visar på tydliga positiva effekter av piloten. Se filmen om Digitaliseringen av Hemsjukhuset.

Kort om Cuviva AB

VÅRT FÖRETAG

CUVIVA AB är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg, med särskilt fokus på den patientgrupp som står för hälften av samhällets vårdkostnader. Det handlar om sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt.

Vår vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.

 

VÅR BAKGRUND

2013. Den svenska IT-specialisten Gaia System AB startar utvecklingen av Gaia Places, en IoT-plattform för platser och destinationer.

2015. SICS Swedish ICT och EU-projektet ENSAFE visar intresse för healthcare-modulen i Gaia Places.

2016. Gaia, med Gaia Places, blir en del av EU-projektet ENSAFE som avser uppkopplad vård i hemmet.

2016. Gaia inleder samarbete med en grupp erfarna affärsutvecklare inom hälsa och sjukvård som leds av Henrik Cederqvist. Resultatet av samarbetet blir en ny idé och vision om digitaliseringen av distribuerad vård och omsorg.

2016. CUVIVA AB grundas. Med basen i Gaia Places börjar bolaget utveckla en omvälvande lösning för uppkopplad sjukvård och omsorg som startar där behoven finns – hemma hos individen.

2017. CUVIVA AB växer i takt med intresset hos målgrupper och investerare. En digital kommunikationsplattform utvecklas med särskilt fokus på de mest vårdkrävande grupperna – multisjuka och sköra äldre. Delar av Cuvivas lösning testas i EU-projektet ENSAFE i Italien, England och Sverige.

2018. CUVIVA AB inleder samarbete med Hälsocentralen i Borgholm och genomför sin första kundpilot i Sverige inom ramen för den uppmärksammade Borgholmsmodellen. Projektet avser digitaliseringen av Hemsjukhuset.